Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van websites, webapplicaties, apps en
andere online producten van Elementa bv, Lokhorstweg 8a, 3851 SE Ermelo

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Elementa: de gebruiker van de algemene voorwaarden, Elementa bv te Ermelo
Opdrachtgever: de wederpartij van Elementa
Dienstverlening: alle werkzaamheden betreffende het ontwikkelen van websites en webapplicaties zoals het ontwerpen, vervaardigen, coderen, programmeren, testen, installeren, onderhouden en promoten van websites, webdatabases en webapplicaties (interactieve toepassingen voor het internet).
Offerte: een vrijblijvend aanbod aan een wederpartij schriftelijk uitgebracht.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tussen Elementa en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarvan Opdrachtgever zich bedient, verbinden
Elementa niet, tenzij zij schriftelijk door Elementa zijn aanvaard.

Artikel 3. Offertes
1. Mondelinge toezeggingen verbinden Elementa slechts nadat deze schriftelijk door Elementa zijn bevestigd.
2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Elementa niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere van
overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. Een overeenkomst, dan wel een aanvulling of wijziging daarop, komt tot stand als Elementa een opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
2. Elementa zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
3. Elementa is gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en materialen, waarvan Elementa aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Elementa worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en/of materialen niet tijdig aan Elementa zijn verstrekt, heeft Elementa het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
5. Elementa is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Elementa is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of materialen.
6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Elementa de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Termijn van levering
1. Een door Elementa opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient Opdrachtgever Elementa derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en Elementa een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
3. De door Elementa opgegeven leveringstermijn vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens en zaken in haar bezit zijn.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst, meerwerk
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Elementa zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Elementa Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Elementa daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. Elementa zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen, indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.
6. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen dat tijdens de uitvoering boven de in de overeenkomst uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt geleverd en/of gepresteerd en door Elementa na overleg met Opdrachtgever aan Opdrachtgever schriftelijk is bevestigd.
7. Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht waarbij aansluiting gezocht zal worden bij de prijzen en tarieven zoals die voor de oorspronkelijke overeenkomst gelden.

Artikel 7. Inschakelen providers en andere dienstverleners
Indien Elementa adviseert en bemiddelt om andere dienstverleners of toeleveranciers, zoals
webhostingproviders, ten behoeve van het functioneren of tot stand brengen van het resultaat in te schakelen, is Elementa niet aansprakelijk indien deze dienstverleners of toeleveranciers
tekort schieten in hun verplichtingen.

Artikel 8. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9. Intellectuele eigendom en eigendomsrechten
1. Uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom komen toe aan Elementa.
2. De door Elementa verstrekte zaken zoals documenten, rapporten, adviezen, concepten, teksten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, afbeeldingen, animaties, software, programmascripts en andere materialen of elektronische bestanden blijven intellectueel eigendom van Elementa en zijn uitsluitend bestemd om binnen het kader van de overeenkomst te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemmming van Elementa worden verveelvuldigd, openbaar gemaakt, ter kennis van derden gebracht, dan wel ter beschikkingvan derden gesteld.
3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder de toestemming van Elementa een variant of afgeleide van het resultaat te (laten) maken of (elementen van) het ontwerp binnen andere
ontwerpen of werken toe te (laten) passen of te gebruiken.

Artikel 10. Licentie voor het gebruik van de resultaten
1. Wanneer Opdrachtgever volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Elementa, verkrijgt hij een exclusieve, niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van de door Elementa opgeleverde ontwerpen/software en/of applicatie.
2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de ontwerpen/software en/of applicatie te verkopen, te verhuren, te sub-licentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of voor welk doel dan ook ter beschikking van derden te stellen, ook niet indien de betreffende derde de ontwerpen/software en/of applicatie uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt.
3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan door Elementa aangebrachte tekens waaruit haar
eigendomsrechten blijken te wijzigen of te verwijderen.

Artikel 11. Bescherming broncodes en software
Elementa is gerechtigd door middel van (technische) maatregelen haar broncodes en software te beschermen. In dat geval is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

Artikel 12. Gebruik materiaal van derden
1. Elementa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van door Opdrachtgever aangeleverd of aangewezen auteursrechtelijk beschermd materiaal. Onder auteursrechtelijk beschermd materiaal wordt onder andere verstaan: letterfonts, huisstijlelementen, foto's, afbeeldingen, (muziek)composities, animaties, videobeelden, software, programmascripts, webpagina’s en redactionele artikelen.
2. Opdrachtgever vrijwaart Elementa tegen alle aanspraken van derden welke mochten zijn
gebaseerd op de stelling dat Elementa door opname van dit materiaal in haar producten inbreuk
maakt op de rechten van derden.

Artikel 13. Dagelijks gebruik van een website en/of een webapplicatie
Het is Opdrachtgever toegestaan om voor het dagelijks gebruik van een website en/of webapplicatie binnen de door Elementa aangegeven grenzen wijzigingen in de inhoud van de achterliggende
webpagina's en webdatabases aan te brengen.

Artikel 14. Onderhoud van een website en onderhoudsovereenkomst
1. Indien voor een website een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal Opdrachtgever
geconstateerde technische gebreken in de website gedetailleerd omschreven schriftelijk aan
Elementa melden. Na ontvangst van de melding zal Elementa zich naar beste vermogen inspannen gebreken te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen.
2. Elementa kan de kosten van herstel volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan Elementa toe te rekenen oorzaken of indien de ontwerpen/software door anderen dan leverancier zijn gewijzigd.
Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud.

Artikel 15. Naamsvermelding en eigen promotie
1. Elementa heeft met inachtneming van de belangen van Opdrachtgever de vrijheid om het
resultaat te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotiedoeleinden.
2. Door Elementa ontwikkelde en geleverde websites en/of webapplicaties kunnen door Elementa worden voorzien van een hyperlink (koppeling) naar haar eigen website.

Artikel 16. Honorarium
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium
overeenkomen; het vaste honorarium is exclusief omzetbelasting (BTW).
2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijke bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Elementa, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Artikel 17. Betaling, facturatie
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Elementa op de
factuur aangegeven bankrekeningnummer.
2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van Opdrachtgever zullen de
vorderingen van Elementa en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Elementa onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 2 maanden zal Elementa haar honorarium
maandelijks in rekening brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

Artikel 18. Incassokosten
Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, kan Elementa de vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever naast de verschuldigde rente tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, met een minimum van € 750,-.

Artikel 19. Garantie
1. Gedurende een periode van één maand na oplevering, zal Elementa naar beste vermogen
eventuele technische gebreken in de website en/of webapplicatie gratis herstellen, indien deze
binnen die periode gedetailleerd omschreven schriftelijk door de opdrachtgever bij Elementa zijn
gemeld. Elementa kan haar gebruikelijke tarieven en kosten in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan Elementa toe te rekenen
oorzaken.
2. Elementa behoeft geen gebreken in de website en/of webapplicatie te herstellen indien deze zijn veroorzaakt door Opdrachtgever zelf, door derden of door gewijzigde omstandigheden, waarvan Elementa ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet wist of behoorde te weten. De garantieverplichting vervalt indien Opdrachtgever zonder toestemming van Elementa wijzigingen in de software en broncodes aanbrengt of doet aanbrengen, alsmede indien de opdrachtgever op enige wijze zelf zonder schriftelijke toestemming van Elementa een gebrek tracht te herstellen.

Artikel 20. Aansprakelijkheid
Indien Elementa aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is die aansprakelijheid als volgt begrensd:
1. De aansprakelijkheid van Elementa, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering
wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Elementa beperkt tot de factuurwaarde van dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een looptijd langer dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 6 maanden verschuldigde honorarium.
4. Elementa is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 21. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Elementa geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Elementa niet in staat is haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Elementa worden daaronder begrepen.
2. Indien de overmacht langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien Elementa bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 22. Geschillenbeslechting
Alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de rechtbank Zwolle-Lelystad. Partijen zullen zich, alvorens een geschil aanhangig te maken, inspannen om tot een minnelijke regeling te komen.

Artikel 23. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Elementa en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Elementa – Ermelo. 16 september 2011