Algemene voorwaarden hosting


elektronisch bestelproces op de Website teneinde de Dienst af te nemen. Ook op de Website staat
aangegeven welk bedrag zal zijn verschuldigd en hierbij is tevens de op de Website aangegeven
omschrijving van de Dienst bindend.


2. Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending door Elementa, tenzij anders
aangegeven in de offerte.


3. Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Elementa het recht
de prijzen hierop aan te passen.


4. Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij
schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In aanvulling op de Algemene Voorwaarden
kunnen er voor specifieke producten en/ of diensten additionele voorwaarden gelden. Deze
voorwaarden stelt Elementa beschikbaar voor of tijdens het sluiten van de Overeenkomst, in
beginsel door middel van een directe hyperlink.


5. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in,
deze Algemene Voorwaarden zijn voor Elementa alleen bindend indien en voor zover deze door
Elementa uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.


6. Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.


7. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door
Opdrachtgever wordt ontvangen door Elementa.
Artikel 3. Uitvoering van de Dienst


1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Elementa zo spoedig mogelijk de Dienst
uitvoeren conform de offerte, elektronische bestelling dan wel de bestelling per brief of fax.


2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert Elementa dat de Dienst naar
beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.


3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Elementa het recht
bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende
meerkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.


4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is
om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt
Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Elementa aangeeft dat deze noodzakelijk
zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn
voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Elementa worden verstrekt.


5. Het is Elementa niet toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door
Opdrachtgever aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van Opdrachtgever,
met uitzondering van wijzigingen die Elementa noodzakelijk acht voor het naar behoren kunnen
uitvoeren van de Dienst en welke de wezenlijke inhoud van het materiaal niet veranderen.


6. Indien zulks onderdeel is van de Dienst, zal Elementa Opdrachtgever een administratieve
gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft Opdrachtgever toegang tot
een administratief account en een beheertool waarmee Opdrachtgever naar eigen inzicht levering
van de Dienst kan beheren en accounts voor individuele gebruikers kan beheren en de
mogelijkheden en beperkingen voor deze individuele gebruikers van de Dienst kan instellen, een
en ander binnen de in de Overeenkomst aangegeven grenzen.


7. Iedere actie die middels het administratief account of een account van een individuele gebruiker
gebeurt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te geschieden.
Elementa kan hier dan ook niet voor aansprakelijk worden gesteld. In geval van een vermoeden
van misbruik van een account dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Elementa te
melden zodat deze maatregelen kan nemen.


8. Door Elementa opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk
wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. Elementa
is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem
schriftelijk in gebreke heeft gesteld.


9. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen
recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.


10. Elementa heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen
en/ of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de
Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Elementa niet nakomt dan
wel in strijd handelt met deze voorwaarden.
Artikel 4. Prijzen


1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege
worden opgelegd, tenzij anders vermeld.


2. Alle prijzen op de website, offertes, folders en andere documentatie van Elementa zijn onder
voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen
aansprakelijkheid aanvaard.


3. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is Elementa gerechtigd de gehanteerde
tarieven op elk moment te verhogen. Elementa zal Opdrachtgever hiertoe, via website of e-mail ten
minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever
heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een
opzegtermijn van 1 maand.


4. Zonder mogelijkheid tot opzegging van Opdrachtgever, zijnde bedrijf, heeft Elementa het recht
alle prijzen, die met Opdrachtgever zijn overeengekomen, ieder jaar per 1 januari met 4% te
verhogen.


5. Alle voor Elementa uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van
Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
Artikel 5. Hosting en aanverwante diensten


1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/ of doorgifte van door
Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting- of e-
maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.


2. Opdrachtgever zal geen informatie publiceren of aanbieden via (de servers van) Elementa die in
strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die
zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk,
bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die
kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking
oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op websites
van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie
legaal zou zijn).


3. Elementa hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (hierna: melders) een klacht kunnen
indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel
van Elementa is gerechtvaardigd, is Elementa gerechtigd het materiaal te verwijderen of
ontoegankelijk te maken. Tevens is Elementa in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van
Opdrachtgever te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. Elementa zal
Opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure.


4. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Elementa gerechtigd hiervan aangifte te
doen. Elementa kan hierbij alle relevante informatie over Opdrachtgever en de informatie
overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze
instanties Elementa verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.


5. Bij herhaaldelijke (gegronde) klachten over de door Opdrachtgever aangeboden informatie is
Elementa gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/ of te beëindigen.


6. Opdrachtgever vrijwaart Elementa voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Elementa is
niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van
Elementa in het kader van de klachtprocedure, zelfs niet wanneer de klacht onterecht blijkt en de
informatie niet in strijd is met Nederlands recht.


7. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of
schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's,
al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan
vermoeden dat zulks Elementa, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade
toebrengt. Elementa zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.


8. Opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet
zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen
hiervan.


9. Zonder toestemming van Elementa is het Opdrachtgever verboden de door Elementa verschafte
gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.


10. Elementa kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per
maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit
maximum is Elementa bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen
voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor
gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een
afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt.


11. Opdrachtgever verstrekt hierbij Elementa een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever
via de systemen van Elementa verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of
te kopiëren op elke door Elementa geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit
redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Elementa.


12. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet
handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.
Artikel 6. Domeinnamen en IP-adressen


1. Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat Elementa voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het
verkrijgen van een domeinnaam en/ of IP-adres, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.


2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/ of IP-adres zijn
afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende
Domeinnaamleveranciers, waaronder Stichting Internet Domeinregistratie Nederland en RIPE. De
desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/ of IP-adres.
Elementa vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een
aanvraag ook wordt gehonoreerd.


3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestiging per e-mail van Elementa, waarin wordt vermeld
dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor
registratiekosten is geen bevestiging van registratie.


4. Opdrachtgever vrijwaart en houdt Elementa schadeloos voor alle schade die verband houdt met
(het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.


5. Elementa is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op
een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt
aangevraagd en/ of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Elementa.


6. Indien Elementa een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever,
zal Elementa medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht
of opzegging van deze domeinnaam.


7. Domeinnaamhouder en Opdrachtgever worden geacht dezelfde (rechts)persoon te zijn. Indien
Opdrachtgever en domeinnaamhouder verschillende (rechts)personen zijn, dan geldt voorts het in
dit lid bepaalde, tenzij domeinnaamhouder Elementa of een lokale contactpersoon van Elementa is
ten behoeve van Opdrachtgever:

- Opdrachtgever verplicht zich de domeinnaamhouder te informeren over en te conformeren aan
artikel 6, lid 8, welke geldt voor Opdrachtgever;

- Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de naleving van alle overige bepalingen uit de
Overeenkomst.


8. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan alle registratievoorwaarden, bepalingen en
(geschillen)regelingen die Domeinnaamleveranciers stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik
van een domeinnaam en/ of het IP-adres. Opdrachtgever wordt verwezen naar
domeinnaamvoorwaarden welke horen bij de desbetreffende extensie op een overzichtspagina:
https://www.Elementa.nl/domeinnamen/domeinnaam-voorwaarden. De domeinnaamvoorwaarden
maken deel uit van de Overeenkomst.


9. Elementa heeft het recht de domeinnaam en/ of het IP-adres ontoegankelijk of onbruikbaar te
maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in
gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat
Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming
gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.


10. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is
Elementa gerechtigd de domeinnaam en/ of het IP-adres op te heffen.


11. Opdrachtgever neemt kennis van de privacyverklaring van Elementa (https://www.Elementa.nl/
over-Elementa/privacyverklaring) en stemt in met het verwerken van persoonlijke gegevens voor
domeinnamen zoals beschreven in de privacyverklaring.


12. Indien op verzoek van Opdrachtgever gegevens uit de WHOIS zijn afgeschermd of verborgen,
heeft dat niet tot gevolg dat Elementa geen (NAW-)gegevens meer aan de bevoegde autoriteiten
zal kunnen verstrekken. Indien op Elementa een wettelijke verplichting rust om gegevens aan
bevoegde instanties te verstrekken, zal Elementa deze verplichting te allen tijde naleven.
Artikel 7. Beschikbaarheid van de Dienst


1. Elementa zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en
netwerken te realiseren, en om toegang tot door Elementa opgeslagen data te realiseren, maar
biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen in de offerte dan wel de
elektronische bestelprocedure middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement
(SLA). Voor zover niet in een dergelijke SLA anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het
in dit artikel bepaalde.


2. Elementa stelt geen reservekopieën (back-ups) ter beschikking aan Opdrachtgever, tenzij
Opdrachtgever hiervoor een aanvullende SLA heeft afgenomen. Het is dan ook de
verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om reservekopieën van de bij Elementa opgeslagen data
te maken.


3. Elementa zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden.
Elementa is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Elementa is gerechtigd bepaalde
updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst
niet ten goede komt.


4. Elementa zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de
netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Elementa. Elementa kan
echter niet garanderen dat deze netwerken op enig moment beschikbaar zijn.


5. Indien naar het oordeel van Elementa een gevaar ontstaat voor het functioneren van de
computersystemen of het netwerk van Elementa of derden en/ of van de dienstverlening via een
netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht
beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Elementa
gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden
dan wel te voorkomen.
Artikel 8. Aansprakelijkheid


1. De aansprakelijkheid van Elementa voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg
van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Elementa van zijn verplichtingen onder
deze Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van Elementa, diens werknemers of
door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende
gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze
Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief btw). In geen geval zal echter de totale
vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 1.000 euro (exclusief btw).


2. Aansprakelijkheid van Elementa voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door
bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.


3. Buiten de in artikel 8 lid 1 genoemde gevallen rust op Elementa geen enkele aansprakelijkheid
voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden
gebaseerd. De in artikel 8 lid 1 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en
voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van
Elementa.


4. De aansprakelijkheid van Elementa wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Elementa onverwijld en deugdelijk schriftelijk
in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en
Elementa ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft
schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
tekortkoming te bevatten, zodat Elementa in staat is adequaat te reageren.


5. Elementa is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.


6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever
de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Elementa meldt.


7. Opdrachtgever vrijwaart Elementa voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid
als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat
mede bestond uit door Elementa geleverde zaken, materialen of resultaten.
Artikel 9. Storingen en overmacht


1. Elementa heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk
buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan.
Elementa zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om
te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de
geplande buitengebruikstelling. Elementa is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor
schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.


2. Elementa heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd
tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een
aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Elementa zich inspannen om
Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere
opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde
aanpassing af te zien. Elementa is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt
door zo'n aanpassing.


3. Elementa zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door
storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de
verwachte duur van de onderbreking.


4. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van
internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS- of DDoS-aanvallen,
stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking,
uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en
uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Elementa door zijn eigen leveranciers, ongeacht de
reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst
redelijkerwijs niet van Elementa kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst
worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie
langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
Artikel 10. Duur en opzegging


1. Indien de Dienst strekt tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere termijn,
wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor de minimumtermijn die per dienst wordt
aangegeven. Als deze minimumtermijn is verstreken zonder dat een partij de wens tot opzegging
ten minste één (1) maand voor de einddatum van het contract kenbaar heeft gemaakt, wordt de
overeenkomst automatisch verlengd met de per dienst aangegeven termijn. Indien Opdrachtgever
een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en Opdrachtgever
niet voor het verstrijken van de minimumtermijn de wens tot opzegging kenbaar heeft gemaakt,
wordt de overeenkomst automatisch omgezet naar onbepaalde tijd, waarbij een opzegtermijn van
één maand geldt.


2. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of
bedrijf, mag Opdrachtgever na stilzwijgende verlenging op elke dag opzeggen. De opzegging zal
effect krijgen een maand na ontvangst van de opzegging. Onder 'een maand' opzegtermijn wordt
verstaan uiterlijk de dag met hetzelfde nummer in de volgende maand.


3. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Elementa gerechtigd om per
direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van
Opdrachtgever op te heffen. Elementa is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van
deze data te verschaffen.


4. Opdrachtgever kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de
Overeenkomst is aangegaan. Opdrachtgever mag daarnaast via Mijn Elementa en schriftelijk
opzeggen. Aangezien sommige kanalen voor misbruik en identiteitsdiefstal vatbaar zijn, kan
Elementa in het belang van Opdrachtgever maatregelen treffen om het risico op dergelijk misbruik
te beperken. Uit veiligheidsoverwegingen vraagt Elementa om te allen tijde in te loggen op Mijn
Elementa en vanuit daar de dienst op te zeggen.


5. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of
bedrijf, heeft Opdrachtgever het recht om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te
ontbinden binnen veertien werkdagen na de totstandkoming, tenzij Elementa reeds met
instemming van Opdrachtgever binnen deze periode al is begonnen met de uitvoering van de
Overeenkomst. Diensten die zijn uitgesloten van de veertien werkdagen bedenktermijn worden
inclusief reden vermeld op: https://www.Elementa.nl/over-Elementa/herroepingsrecht.


6. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt,
heeft Elementa het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten te
beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie is vereist en
onverminderd het recht van Elementa op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.
Artikel 11. Betalingsvoorwaarden


1. De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op het moment dat de overeenkomst tot
stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke
beschikbaarstelling van producten en diensten van Elementa.


2. Elementa zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan
Opdrachtgever. De betalingstermijn van deze factuur is 14 dagen na de datum van de factuur,
tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst.


3. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Elementa.


4. In afwijking van het vorige lid is Elementa niet verplicht een factuur te sturen indien de
Overeenkomst een duurovereenkomst is. Opdrachtgever zal maandelijks dan wel een ander
overeengekomen termijn bij vooruitbetaling het voor die termijn verschuldigde bedrag voldoen aan
Elementa.


5. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is
aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen vooraf te worden voldaan, zo niet
behoudt Elementa het recht de diensten (tijdelijk) stil te leggen.


6. Indien Opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan Opdrachtgever medegedeeld en
wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald,
dan is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de
wettelijke rente verschuldigd als bedoeld in artikel 6: 119a en 6: 120 Burgerlijk Wetboek (wettelijke
handelsrente). Is Opdrachtgever een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een
beroep op bedrijf, dan is hij alsdan de wettelijke rente verschuldigd als bedoeld in artikel 6: 119
Burgerlijk Wetboek.


7. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van Opdrachtgever niet kunnen worden
geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Elementa in elk geval 5 euro wegens
administratiekosten in rekening. Voormelde administratiekosten worden verhoogd tot maximaal 25
euro indien Opdrachtgever nalatig blijft om de vordering van Elementa te voldoen en Elementa is
genoodzaakt om haar vordering uit handen te geven. Tevens is Opdrachtgever in laatstgenoemd
geval gehouden tot een redelijke vergoeding van buitengerechtelijke kosten, waaronder alle kosten
als bedoeld in artikel 6: 96 Burgerlijk Wetboek.


8. Indien Elementa aanvullende (andere dan bovengenoemde) kosten heeft moeten maken om tot
incassering van het verschuldigde bedrag te komen, worden deze op de Opdrachtgever verhaald.


9. Indien Opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan
Opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de factuurdatum aan Elementa kenbaar
maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Elementa een onderzoek instellen naar de juistheid van
het factuurbedrag.


10. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement
wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op
vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts,
indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.


11. In bovenstaande gevallen heeft Elementa voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of
enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te
beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die
hierdoor mocht ontstaan.
Artikel 12. Rechten van intellectuele eigendom


1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter
beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen,
rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Elementa of
diens licentiegevers.


2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de
strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal
Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.


3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken,
handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te
wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding
van de materialen.


4. Het is Elementa toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de
materialen. Indien Elementa door middel van technische bescherming de materialen heeft
beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.


5. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking
van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van
het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging
vatbare boete van 2.000 euro per inbreukmakende handeling betalen aan Elementa, onverminderd
het recht van Elementa om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere
rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.
Artikel 13. Geheimhouding


1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan
elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als
vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de
informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun
werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.


2. Elementa zal geen kennis nemen van data die Opdrachtgever opslaat en/ of verspreidt via de
systemen van Elementa, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst
of Elementa daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat
geval zal Elementa zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor
zover dit binnen haar macht ligt.
Artikel 14. Wijzigingen Algemene Voorwaarden


1. Elementa behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.


2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van
een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Elementa of per
elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden
doorgevoerd.


3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de
datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen
deze datum.
Artikel 15. Slotbepalingen


1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.


2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle
geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan
de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.


3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de
gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en)
vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke
Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.


4. Onder "schriftelijk" valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de
identiteit en integriteit van de e-mail dan wel fax voldoende vaststaat.


5. De door Elementa ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane meting
(monitoring), geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.


6. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres,
e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer. Opdrachtgever dient deze
wijzigingen door te voeren via Mijn Elementa. Indien Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft
en onder geen enkele van de laatst verstrekte contactgegevens meer bereikbaar is, heeft
Elementa het recht om betaalde diensten aan het einde van de contracttermijn te beëindigen en
om onbetaald gebleven diensten per direct op te zeggen.


7. Iedere Partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te
dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.


8. De Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands en in het Engels. De Nederlandse
tekst is bij enig verschil van inhoud of strekking bindend.