Algemene voorwaarden ICT

Algemene voorwaarden ICT

Herziene versie per 1 juni 2011 | Copyright © Elementa bv 2011 Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden Elementa
bv, Lokhorstweg 8a, 3851 SE Ermelo.

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle tussen Elementa en de afnemer geldende rechtsbetrekkingen uit de onderhavige overeenkomst, of uit nadere overeenkomsten in de toekomst, of uit anderen hoofde. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Elementa te worden overeengekomen.
1.2 Onder de “afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever danwel een ieder die met Elementa een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Elementa een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.

Artikel 2. Aanbiedingen, prijsoffertes
2.1 Aanbiedingen, offertes en prijsopgaven en andere uitingen van Elementa zijn niet als bindend bedoeld. Zij zijn dus immer vrijblijvend, voor zover het tegendeel niet ondubbelzinnig blijkt. Toepassing van de door de afnemer ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2 De door Elementa aan afnemer verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.
2.3 Elementa behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, onder rembours te leveren, betalingen vooraf te verlangen of andere betalingscondities te stellen die voor Elementa afdoende zijn.

Artikel 3. Prijs
3.1 Alle prijzen en tarieven zijn in Euro’s en exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De opgegeven prijzen gelden voor levering af-magazijn. Ten aanzien van opdrachten geldt, dat de prijzen exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, alsmede andere bijkomende kosten, waaronder de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering zijn. Eventuele installatiekosten, montagekosten en andere in verband met de levering te maken kosten zijn niet in de prijs inbegrepen.
3.2 De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, belastingen, lonen, rechten, lasten etc. Ingeval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is Elementa gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
3.3 Elementa is te allen tijde gerechtigd van haar afnemer zekerheidstelling te verlangen terzake tijdige en volledige nakoming harerzijds van enige overeenkomst en zal bij gebreke van het stellen van de gevraagde zekerheid gerechtigd zijn de uitvoering der overeenkomst(en) harerzijds op te schorten, totdat de verlangde zekerheid zal zijn gesteld.

Artikel 4. Overeenkomst
4.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat Elementa een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of indien schriftelijke bevestiging achterwege blijft, nadat Elementa met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer daartegen binnen vijf werkdagen schriftelijk bezwaar maakt. Annuleringen worden niet aanvaardbaar geacht, tenzij schriftelijk bevestigt door Elementa.
4.2 Elementa is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de afnemer worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
4.3 Ingeval er sprake is van meerwerk zal dit automatisch invloed hebben op de overeengekomen prijs en op het overeengekomen tijdstip van levering. Een en ander komt voor rekening/risico van de afnemer. Ingeval een wijziging in de overeengekomen diensten en/of leveringen leidt tot minder werk en tot een vermindering van de overeengekomen prijs, behoudt Elementa zich het recht voor om de afnemer de door Elementa reeds gemaakte kosten, alsmede de gederfde winst, in rekening te brengen.
4.4 Meerwerk zal - voor zover mogelijk zo vroeg mogelijk, in ieder geval voor de uitvoering daarvan - door Elementa schriftelijk aan de afnemer worden meegedeeld. De afnemer wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van bedoeld meerwerk, met de daaraan verbonden kosten en de zonodig aangepaste levertijd, tenzij de afnemer schriftelijk verzet aantekent voor aanvang van de uitvoering van het meerwerk, doch in ieder geval binnen vijf dagen na de bovenbedoelde kennisgeving door Elementa.

Artikel 5. Levering
5.1 De opgaven van leveringstermijnen in aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Alle leveranties van goederen en/of diensten door Elementa aan haar afnemer worden afhankelijk gesteld van een kredietgoedkeuring.
5.2 Bij niet tijdige levering dient Elementa schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
5.3 Voor vertraging der levering ook ten gevolge van aan Elementa toe te rekenen omstandigheden zal zij behoudens in geval van opzet en/of grove schuld niet aansprakelijk zijn of de afnemer het recht geven tot niet-nakoming van enige op hem rustende verplichtingen uit de desbetreffende overeenkomst danwel een daarmee samenhangende overeenkomst
5.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen vindt levering van opdrachten plaats af magazijn/kantoor Elementa. Het risico voor door Elementa aan de wederpartij te leveren zaken gaat op de wederpartij over vanaf het ogenblik waarop deze het magazijn/kantoor van Elementa hebben verlaten. Elementa bepaalt, tenzij anders overeengekomen, de wijze van transport naar c.q. verzending, de verpakking etc. aan de wederpartij, waarbij zij slechts voor de deugdelijkheid van haar keuze zal behoeven in te staan.
5.5 Ingeval van levering van opdrachten wordt € 25,= administratiekosten in rekening gebracht.
5.6 Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag Elementa de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de afnemer de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn financiële verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveranties is Elementa gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.
5.7 Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de afnemer beschikbaar zijn doch niet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

Artikel 6. Betaling
6.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling strikt binnen zeven dagen na factuurdatum te geschieden op de door Elementa redelijkerwijs aan te geven wijze. Betaling na zeven dagen maar binnen termijn van dertig dagen na factuurdatum (uiterste vervaldag) leidt tot twee procent verhoging van het factuurbedrag.
6.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.
6.3 Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn (zie artikel 6.1) betaalt zal de afnemer van rechtswege in verzuim zijn en heeft Elementa, onverminderd haar overig toekomende rechten, het recht wettelijke rente te berekenen vanaf de uiterste vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Door Elementa redelijkerwijs te maken kosten van invordering of van rechtsuitoefening anderszins, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, zullen door de afnemer worden vergoed. Elementa is gerechtigd om deze kosten forfaitair te bepalen op vijftien procent van het verschuldigde, met een minimum vanaf € 250,=.
6.4 Al hetgeen de afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings-)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen

Artikel 7. Reclames
7.1 De afnemer is verplicht de verpakking direct bij aflevering en zo volledig mogelijk doch in elk geval in de volgende werkdag op mogelijke beschadigingen en/of gebreken te controleren. Eventuele beschadigingen en/of gebreken van de verpakking dienen, indien deze bij aflevering vastgesteld worden, op de afleveringsbon, de factuur, en/of het vervoersdocument vermeld te worden en indien deze niet bij aflevering doch binnen de hiervoor genoemde termijn vastgesteld worden, direct doch uiterlijk binnen twee werkdagen na vaststelling daarvan, schriftelijk aan Elementa gemeld te worden.
7.2 Onverminderd hetgeen in 7.1. is bepaald, is de afnemer verplicht het geleverde zo snel mogelijk na aflevering en zo volledig mogelijk op mogelijke beschadigingen en/of gebreken te controleren. Eventuele beschadigingen en/of gebreken van het geleverde dienen, indien deze bij aflevering vastgesteld worden, op de afleveringsbon, de factuur, en/of het vervoersdocument vermeld te worden en indien deze niet bij aflevering vastgesteld worden, direct doch uiterlijk binnen acht werkdagen na aflevering, schriftelijk aan Elementa gemeld te worden.
7.3 Storingen en gebreken die redelijkerwijs niet binnen de in 7.2 genoemde termijn konden worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen drie maanden na aflevering van de geleverde goederen schriftelijk aan Elementa te worden gemeld.
7.4 Na het verstrijken van de respectievelijk in 7.1, 7.2 en 7.3 genoemde termijnen wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door Elementa in behandeling genomen.
7.5 Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Elementa.
7.6 Indien en voor zover de reclame door Elementa gegrond wordt bevonden, is Elementa uitsluitend verplicht het (de) gebrek(en) te herstellen danwel de ondeugdelijke goederen te vervangen naar keuze van Elementa, zonder dat de afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
7.7 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande toestemming van Elementa onder door Elementa te bepalen voorwaarden. De afnemer is verplicht de goederen zoveel mogelijk in de originele verpakking en zo min mogelijk beschadigd te retourneren. Ingeval van herstel danwel vervanging van ondeugdelijke goederen, is de afnemer verplicht de goederen op eigen kosten te retourneren naar een door Elementa nader op te geven adres.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 Alle aan de afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Elementa tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichte of nog te verrichten diensten, alsmede terzake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde Overeenkomst.
8.2 De afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van Elementa in onderpand te geven.
8.3 Ingeval Elementa de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Elementa op schadevergoeding onverlet.

Artikel 9. Garantie
9.1 Elementa staat in voor de deugdelijkheid van de door haar aan de afnemer geleverde zaken, doch ten hoogste in de mate waarin daarvoor te haren aanzien door haar leveranciers aansprakelijkheid wordt aanvaard c.q. garanties worden afgegeven. Elementa zal derhalve, behoudens andersluidende schriftelijke bevestiging door haar, tot geen verdergaande garantie gehouden zijn dan tot de garantie bij deze algemene voorwaarden voorzien.
9.2 Elementa zal eventuele gebreken welke het directe gevolg zijn van materiaal-, ontwerp- of fabricagefouten, waarvan zij zodanig tijdig op de hoogte wordt gesteld dat zij deze nog bij haar leveranciers kan reclameren, (doen) herstellen dan wel (doen) vervangen. De daarmee verband houdende kosten van arbeid, reiskosten en transportkosten komen voor rekening van de afnemer. Elementa wordt eigenaar van de vervangen zaken of onderdelen.
9.3 Elementa zal echter tot generlei garantie gehouden zijn indiende afnemer wijzigingen in of reparatie aan het geleverde verricht of door niet door Elementa geaccordeerde derden doet verrichten, indien zij het geleverde voor andere dan zijn normale gebruiksdoeleinden aanwendt, dit op onoordeelkundige wijze behandelt dan wel ondeugdelijk onderhoudt, alsmede indien de wederpartij niet voldoet aan de uit de levering ervan voor hem ontstane verbintenissen of indien gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade.
9.4 Herstel buiten het kader van de toepasselijke garantie zal door Elementa aan de afnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1 Behoudens ingeval van opzet of grove schuld is Elementa nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.), voor verlies of beschadiging van gegevensdragers of gegevensbestanden, voor schade wegens inbreuken op rechten van intellectuele eigendom, en/of voor gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.
10.2 Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik van andere dan normale doeleinden van door Elementa geleverde goederen, is Elementa niet aansprakelijk.
10.3 Deze bedingen strekken mede ten behoeve van alle (rechts)- personen van wie Elementa zich ter uitvoering van haar verplichtingen zal bedienen.
10.4 De afnemer vrijwaart Elementa en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door Elementa geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van Elementa en/of door haar ingeschakelde derden.
10.5 Onverminderd het in 10.1 en 10.3 bepaalde geldt dat, indiende goederen door Elementa van een toeleverancier zijn betrokken, niet Elementa maar de toeleverancier aansprakelijk is voor schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan die geleverde goederen.
10.6 Elementa zal in geen geval gehouden zijn tot vergoeding van schade voor zover deze het bedrag dat zij terzake de levering van zaken en/of diensten in rekening heeft gebracht, te boven gaat.

Artikel 11. Overmacht
11.1 Bij intreden van omstandigheden die de nakoming van de verplichtingen van partijen, zoals bij normale afwikkeling van de betreffende transactie te verwachten, in die mate verzwaren dat niet valt aan te nemen dat partijen de betreffende verplichting ook bij aanwezigheid van de onderhavige omstandigheden zouden hebben aanvaard, worden de betreffende verplichtingen aan weerszijden opgeschort
11.2 Als een Situatie zoals in de vorige volzin bedoeld langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om, binnen negentig dagen nadien, de Overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan pro rata afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 12. Ontbinding
12.1 Mocht een van de partijen surséance van betaling aanvragen of failleren, onder curatele worden gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliezen, dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten overeenkomsten door schriftelijke kennisgeving ontbonden te verklaren, dan wel (te zijner keuze) om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. Alle van de tot opzegging gerechtigde Partij verschuldigde betalingen worden alsdan dadelijk opeisbaar. Overigens blijven de rechten terzake van niet-nakoming van verbintenissen onverkort aan de betreffende Partij voorbehouden.

Artikel 13. Geheimhoudingsplicht
13.1 Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van elkaar over en weer verstrekte vertrouwelijke (bedrijfs)informatie. De afnemer is verplicht maatregelen te treffen, opdat deze geheimhouding door zijn werknemers in acht wordt genomen.

Artikel 14. Geschillen
14.1 Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zullen zijn behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de president van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding, uit te lokken, aan de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van Elementa of, indien partijen dit wensen, door arbitrage volgens het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam worden beslist

Artikel 15. Toepasselijk recht
15.1 Voor alle aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn geldt uitsluitend Nederlands recht. In geval van nietigheid van één of meer bepalingen uit een tussen partijen geldende rechtsverhouding zullen de partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

Herziene versie per 1 juni 2011 | Copyright © Elementa bv 2011Algemene voorwaarden Remote Desktop Algemeen In dit document zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden vastgelegd, die gelden voor elke gebruiker van de Remote Desktop diensten van Elementa (“de Afnemer”), waarmee Elementa een leveringsovereenkomst heeft inzake Online dienstverlening onder het label Remote Desktop van Elementa.

Artikel 1
1.1 Indien één der partijen na deugdelijke ingebrekestelling in aanmerkelijke mate in gebreke blijft te voldoen aan haar verplichtingen, is de aansprakelijkheid van die partij beperkt tot de extra kosten van de andere partij welke het directe gevolg zijn van de toerekenbare tekortkoming.
1.2 Elementa kan alleen verantwoordelijk gesteld worden voor aantoonbare directe schade indien mocht blijken dat door Elementa geen of onvoldoende gevolg wordt gegeven aan de verplichtingen, zoals vastgelegd in deze voorwaarden.
1.3 Elementa kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor schade die is ontstaan door fouten die hun oorsprong vinden in incorrecte functionaliteit van de door Elementa beschikbaar gestelde Software.
1.4 Elementa kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor schade, die het gevolg is van het niet geheel of gedeeltelijk kunnen leveren van haar Remote desktop diensten als gevolg van faillissement van een software-leverancier van wie de software door Elementa wordt toepast bij het leveren van haar Remote desktop diensten. Indien software leveranciers van Elementa bepaalde software niet meer blijken te ondersteunen, is Elementa niet gehouden aan levering van dit product.
1.5 Elementa kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van expliciete content welke geplaatst is op publiekelijk toegankelijke systemen (website/ftp etc.). Elementa behoudt het recht om maatschappelijk onaanvaardbare content per direct en zonder voor(aankondiging) te verwijderen van klant domeinen.
1.6 De totale aansprakelijkheid voortvloeiende uit de dienstverlening is in ieder geval beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan twee (2) keer de bruto jaaromzet hetgeen Elementa aan Afnemer in rekening brengt in het kader van het contract door Elementa aan betreffende Afnemer. De totale aansprakelijkheid zal echter nimmer meer zijn dan € 5.000,- (zegge vijfduizend euro)
1.7 Een eventuele actie, uit welke hoofde dan ook en al dan niet in rechte, dient te worden ingesteld binnen een (1) maand na het desbetreffende voorval.
1.8 Elke verdere aansprakelijkheid is uitgesloten, ongeacht de wijze waarop een eventuele actie wordt aangespannen.
5.9 Aansprakelijkheid als gevolg van een overmachtsituatie is uitgesloten.

2 Duur van de overeenkomst
2.1 De overeenkomst voor levering van Remote desktop diensten gaat in op het moment van ondertekening en wordt aangegaan voor een periode van 1 kalendermaand.
2.2 Na afloop van de in 2.1 genoemde aanvangsperiodes geldt dat deze overeenkomst telkens stilzwijgend wordt verlengd voor een periode van 1 kalendermaand, tenzij één der partijen deze overeenkomst schriftelijk beëindigt voor de 25e van de maand.
2.3 Afnemer is niet gehouden aan de in dit hoofdstuk genoemde opzegtermijnen indien Elementa bij herhaling niet voldoet aan de in deze voorwaarden gestelde verplichtingen van Elementa.
2.4 De overeenkomst voor levering van Remote desktop diensten zal van rechtswege eindigen indien:
• Één der partijen, al dan niet voorlopig, surséance van betaling wordt verleend,
• Ten aanzien van één der partijen faillissement wordt aangevraagd,
• De onderneming van één der partijen anderszins wordt geliquideerd of beëindigd.
2.5 Na rechtsgeldige beëindiging van de overeenkomst van Remote desktop diensten zullen partijen tot een afrekening komen van de verschuldigde maar nog niet betaalde vergoedingen, zoals vastgelegd in die overeenkomst, met dien verstande dat de vergoedingen zullen worden berekend tot aan het einde van de kalendermaand waarin de overeenkomst rechtsgeldig is geëindigd.

3 Onderhoud en gebruik
3.1 Afnemer zal onmiddellijk na het optreden van een storing Elementa daarvan in kennis stellen.
3.2 Afnemer is gehouden het personeel van Elementa of door Elementa aangewezen derden toegang te verschaffen indien Elementa dit wenselijk acht voor het opheffen of voorkomen van een storing. Dit alleen expliciet voor de levering van de Elementa dienst, tenzij anders is overeengekomen.
3.3 Kosten die voortvloeien uit het oplossen van een storing bij het gebruik van de Remote desktop dienst waarvan de oorzaak ligt in de ICT infrastructuur van Afnemer zijn voor rekening van Afnemer.